Projectinformatie

De pabo van hogeschool Inholland in Den Haag vormt samen met SCO Delft e.o., PCPO Westland en Octant ‘Talentum Haagland opleidingsschool basisonderwijs’.
De partners in de opleidingsschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande collega’s. De leraar als een lerende professional met als elementen een onderzoekende houding, een gedegen kennisbasis en vakdidactisch goed toegerust om in te spelen op de rijkdom aan verschillen en organisatorisch bekwaam om vernieuwingen en veranderingen in te voeren. Het Ministerie van OC&W heeft lerarenopleidingen en (opleidings)scholen subsidie gegeven om de samenwerking te versterken. De subsidie is verstrekt voor de periode januari 2014 tot en met juni 2017.

In het project Samen Leren heeft de opleidingsschool in de subsidieperiode in professionele leergemeenschappen (PLG’s) intensief samengewerkt op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderzoek. Het resultaat van dit project is een verbetering van de samenwerking in de opleidingsschool volgens de doelstelling van de regeling Versterking samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. De belangrijkste opbrengsten van het project zijn:

1. In de eerste plaats is er sprake van een cultuurverandering. Leraren van de pabo en de scholen zijn beter op de hoogte van elkaars werk en de organisatorische context waarin zij werken. Zij hebben meer begrip gekregen voor elkaars perspectieven. Dat heeft merkbare invloed op de structuur van de samenwerking.
2. Er zijn leerwerktaken en praktijkdagen ontwikkeld waarin lerarenopleiding en de scholen samen zorgen voor het onderwijs en de begeleiding van studenten op specifieke onderwerpen. Leraren van de scholen zijn betrokken bij de afstudeerkringen van studenten.
3. Er is een inductieprogramma ontworpen en dat wordt uitgevoerd. Bij dit programma zijn directeuren, intern begeleiders, (beeld)coaches en leraren van de gehele opleidingsschool betrokken.
4. In het laatste projectjaar is door stuurgroep, projectgroep en de opleidingsschoolcoördinatie gewerkt aan de formulering van de missie en visie van de opleidingsschool. Deze is leidend in het opleidingsplan 2016 – 2020. In dit opleidingsplan wordt beschreven hoe de komende jaren vorm en inhoud wordt gegeven aan samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren. Het werken in bovenschoolse professionele leergemeenschappen wordt voortgezet.
5. Gedurende de projectperiode is een nieuw bestuur (Octant) toegetreden tot de opleidingsschool en heeft de samenwerking in het project Samen Leren ook een nieuwe naam en logo voor de opleidingsschool opgeleverd. De nieuwe naam is tijdens het eindevent op 11 oktober 2017 gepresenteerd; Talentum Haagland, opleidingsschool basisonderwijs.